GRESB

Jsme první česká společnost, která se zúčastnila hodnocení GRESB.

GRESB nás zařadil do skupiny společně s globálními ESG hráči, jako Tristan Capital Partners, BlackRock, Patrizia a AXA Investment Managers.

GRESB hodnotí míru angažovanosti Asset Managera v rámci ESG a identifikuje oblasti pro zlepšení.

Cíle

Cílem skupiny Mint Investments je výrazně se podílet na zlepšování životního prostředí, přes redukci uhlíkové stopy či snížení spotřeby vody.
Jako společnost jsme si vytyčili dlouhodobé cíle.

Uhlíková neutralita do roku 2050

Aplikace CRREM křivky ke snížení spotřeby energií a dekarbonizace

Snížení spotřeby vody o 10% během 10 let

Všechny budovy v portfoliu BREEAM min. hodnocení Very Good

Uhlíková neutralita do roku 2050

Aplikace CRREM křivky ke snížení spotřeby energií a dekarbonizace

Snížení spotřeby vody o 10% během 10 let

Všechny budovy v portfoliu BREEAM min. hodnocení Very Good

Biodiverzita a Fotovoltaika

Parkování pro kola

Interní trénink

Zelené nájemní smlouvy

Kompletní seznam cílů naleznete na odkazu.

Reporting

Biodiverzita a Fotovoltaika

Parkování pro kola

Interní trénink

Zelené nájemní smlouvy

Sociální politika / Firemní kultura

Stejné příležitosti

Vedení firmy je názoru, že by všichni měli mít stejnou příležitost se ve firmě prosadit, bez ohledu na to, jakého pohlaví, národnosti, rasy či věku člověk je. Tento princip je aplikován ve všech společnostech skupiny Mint a výsledkem je, že ke konci roku 2022 přesně 46 % zaměstnanců tvořily ženy a 54 % muži. Zároveň mezi nimi jsou zahrnuty všechny věkové skupiny, od 20 až do 60 let.

Platové podmínky a benefity

Zásadou v společnosti Mint je nabídnout svým zaměstnancům atraktivní a konkurenceschopné finanční podmínky a benefity. Mezi benefity, které společnost nabízí, se řadí čím víc populární Multisport karta, vlastní telefon, laptop nebo stravenky. Úspěch v tomto ohledu je doložen dlouhodobým působením zaměstnanců v společnosti. 

Majitelé firmy jsou velkými zastánci nízkých rozdílů v platových podmínkách zaměstnanců a majitelů. Mint se může pochlubit skvělým poměrem mezi platy majitelů a platy zaměstnanců, a to 2,9, což jen odráží férový přístup vedení ke svému týmu lidí.

Zdraví a bezpečnost

Společnost Mint se zaměřuje na poskytnutí bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance. Soustředí se na to, aby se zaměstnanci na pracovišti cítili dobře a měli vytvořené podmínky ke své práci. Nepodceňujeme ani sportovní stránku a proto mají zaměstnanci k dispozici Multisport kartu, která jim nabízí široké sportovní vyžití.

Zároveň je ale důležité, aby byly zaměstnanci vzdělávání v zásadách bezpečnosti na pracovišti. Proto musí zaměstnanci pravidelně absolvovat trénink bezpečnosti práce.

Dosažený úspěch a zdraví zaměstnanců je doloženo tím, že za rok 2022 byla míra úrazovosti 0 % a míra absencí pouze 0,46 %.

Sociální politika v plném znění je ke stažení níže:

Charitativní aktivity

Společnost Mint a její majitelé rádi pomáhají těm, kteří měli méně štěstí v životě. Na pravidelné bázi přispívají na různé charitativní organizace, které se věnují zlepšování životních podmínek lidem kolem sebe.

Za rok 2022 přispěli celkem částkou 3 816 000 Kč.

Příspěvek byl rozdělen mezi:

becharity.cz

Posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáháme příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu.

clovekvtisni.cz

Jsme nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

nadacevia.cz

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii. Ročně podpoříme stovky projektů aktivních lidí, kteří mění své okolí a tvoří tím základy demokratické společnosti.

nadaciasanus.sk

Hlavním posláním nadace je finančně i materiálně podporovat veřejně prospěšné služby v oblasti zdravotní prevence. Cílem nadace je podporovat soutěže a kulturní akce na získání peněžních a nepeněžních prostředků určených na prevenci zdraví. Nadace podporuje projekty zaměřené na zvýšení informovanosti obyvatelstva o možnostech předcházení a včasného odhalení chorobných změn, finančně podporuje vzdělávací a propagační akce pro obyvatelé zaměřené na posilnění zájmu o zdraví a životný styl, o prevenci civilizačních ochoření.

A další: Beit Silesia z.s., Nadácia Novohradská, Women for Womern ops, Hanspaulska škola

Etický kodex

My, obchodní společnost Mint Investments a.s., se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 046 74 791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 21258, a další společnosti ze skupiny Mint Investments, přijali 1.1.2017 etický kodex z důvodu zájmu na ochraně a rozvíjení nejvyšších standardů etiky podnikání, bezúhonnosti, svého dobrého jména a spravedlivých vztahů se svými smluvními partnery;

Účelem tohoto Kodexu je zejména vymezit žádoucí etické standardy:

–  Chování zaměstnanců a dalších dodavatelů a poradců Skupiny, bez ohledu na povahu jejich smluvního vztahu (dále jen „Pracovník“), a to ve vztahu ke Skupině, ostatním Pracovníkům a veřejnosti;

–  Přístupu Skupiny k Pracovníkům při zachování principů rovnosti;

Hlavními okruhy, kterým se kodex věnuje, jsou:

Zákonnost

Skupina i Pracovníci v rámci své činnosti jednají vždy v souladu s právním řádem České republiky.

Profesionalita

Pracovníci při výkonu své činnosti pro Skupinu vždy chrání její dobré jméno a pověst, jednají při výkonu své činnosti pro Skupinu vždy na vysoké odborné úrovni.

Řízení lidských zdrojů

Skupina přistupuje ke všem Pracovníkům spravedlivě a při zachování principu rovnosti.

Střet zájmů

Pracovníci jsou povinni při výkonu své činnosti pro Skupinu předcházet situacím možného střetu jejich soukromého zájmu a zájmu Skupiny.

Korupce

Pracovník se zavazuje v souvislosti s výkonem své činnosti pro Skupinu bez předchozího souhlasu Skupiny nepřijímat ani nevyžadovat jakékoliv dary, s výjimkou přijímání drobných darů, nebo jiná zvýhodnění pro sebe nebo kohokoliv jiného, popřípadě jakýmkoliv jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů pro Skupinu.

Mlčenlivost a ochrana informací

Pracovníci se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se svojí činností pro Skupinu, zejména pak o skutečnostech, jejichž zveřejnění nebo prozrazení by mohlo ohrozit nebo poškodit zájmy a činnost Skupiny. Závazek dle tohoto odstavce trvá i po skončení smluvního vztahu mezi Skupinou a Pracovníkem.

Nepostižitelnost

Poukáže-li Pracovník oprávněně na chování jiného Pracovníka nebo Skupiny, které je v rozporu se zákonem nebo s tímto Kodexem, nebude mít jeho jednání negativní důsledky na jeho vztah se Skupinou, tj. zejména s ním v souvislosti s takovým poukázáním nemůže být ukončen smluvní vztah. Toto se však nevztahuje na situace, kdy takový Pracovník podal vědomě nepravdivou informaci.

Etický kodex v plném znění je ke stažení níže:

Vnitřní oznamovací systém (Whistle Blowing Policy)

My, obchodní společnost Mint Investments a.s., se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 046 74 791, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 21258, v návaznosti na naše Zásady chování společnosti a námi uplatňovanou politiku upozorňování na škodlivé jevy a whistleblowing jsme zřídili vnitřní oznamovací systém („Vnitřní oznamovací systém“) pro účely podávání oznámení o našem případném protiprávním jednání porušujících předpisy Evropské unie ve vymezených oblastech podle bodu II. („Oznámení“) ze strany fyzických osob uvedených v bodě III. („Oznamovatel“)

Náš Vnitřní oznamovací systém je určen pro podávání Oznámení o protiprávních jednáních

1. spadající do následujících oblastí:

– zadávání veřejných zakázek;
– finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
– bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
– bezpečnost dopravy;
– ochrana životního prostředí;
– radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
– bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
– veřejné zdraví;
– ochrana spotřebitele;
– ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;

 

2. ohrožujících finanční zájmy Evropské unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU;

3. protiprávní jednání týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Vnitřní oznamovací systém (Whistle Blowing policy) je ke stažení na odkazu níže

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat

V dnešní společnosti se informační technologie staly nedílnou součástí našeho života. S masivním rozšířením a intenzivním využívání internetu v každodenním životě společnosti bohužel roste i zneužívání těchto technologických vymožeností. Počítače a jejich deriváty – jako jsou tablety, chytré telefony – dnes využíváme snad při všech myslitelných činnostech, při běžné komunikaci, k uzavírání smluv, k vedení účetnictví atd. Proto je třeba si uvědomit význam počítačové bezpečnosti a ochrany dat jako celku. Je pravdou, že předchozích letech se počítačovou bezpečností zabývali pouze odborníci, dnes by se o ní měli zajímat nejen běžní uživatelé počítačů, ale zejména i majitelé společností, podnikatelé.

V poslední době se na uživatele informačních technologií vyvíjejí neustále nové infiltrace a vynalézavost útočníků opravdu nezná mezí. Je tedy nasnadě, že všichni uživatelé by měli být pravidelně seznamováni se základními pojmy pravidly bezpečnosti a s tím, jak svůj počítač nejlépe zabezpečit a majitelé společností by měli ve svých firmách přijmout taková opatření, která by chránila informační systémy proti různým druhům útoků a úniky dat.

Vzhledem na vše výše uvedené jsme v Mintu přistoupili pečlivě k této tematice a zavedli jsme sadu pravidel a procesů k tomu, aby data ve společnosti byly chráněny a zabezpečeny před případnými úniky. Zároveň pravidelně provádíme analýzu současného stavu našeho informačního systému, během kterého se analyzují rizika a představují se řešení na zlepšení ochrany.

Detailní dokument popisující kybernetickou bezpečnost je ke stažení na odkazu níže

Ke stažení

Enviromentální politika

Sociální politika

ČESKÁ REPUBLIKA

Václavské náměstí
773/4 – 110 00, Praha 1

P: +420 225 354 830
F: +420 225 354 802
M: info@mintgroup.cz

SLOVENSKO

Zámocká 32 – 811 01, Bratislava

P: +420 225 354 830
M: info@mintgroup.sk

KONTAKTUJTE NÁS